KARANG TARUNA DESA SIDAMULIH

SUSUNAN PENGURUS

NO NAMA JABATAN
1 JAJA KETUA
2 ENDIN WAKIL KETUA
3  ASMAUL SEKRETARIS
4  ASEP TATA WAKIL SEKRETARIS
5  ATI GERHAENI BENDAHARA
6  MAHRI SIE EKONOMI
7  WAWAN WARDANI  SIE KESENIAN
8  TUSIN  SIE OLAHRAGA
9  HADMAN  SIE AGAMA
10  ENDANG HENDAR  SIE HUMAS
11  SARJONO  SIE USAHA